Schoolondersteuningsprofiel

Voor kinderen die extra hulp nodig hebben, wordt in overleg met de ouders een handelingsplan opgesteld door de leerkracht. Uw leerkracht en de intern begeleider (IB’er) houden voortdurend vinger aan de pols.

Wanneer uw kind problemen ervaart op school nemen wij contact met u op. In een gesprek zullen wij deze met u bespreken en voorstellen doen om het probleem op te lossen. De leerkracht kan de intern begeleider en zo nodig het ondersteuningsteam inschakelen om naar een oplossing te zoeken.

Enkele kernpunten:

Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel
Met de wet Passend Onderwijs hebben besturen van regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Met andere woorden, zij hebben een zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken de besturen samen in een regionaal samenwerkingsverband.

 

 

Leerlingdossier
Van elke leerling maken we een – grotendeels digitaal – dossier met daarin onder andere gegevens over toetsresultaten, verslagen van besprekingen, verslagen van gesprekken met de ouders, rapportcijfers, handelingsplannen en eventueel verslagen van instanties (bijvoorbeeld van logopedie). De papieren dossiers liggen in een gesloten archiefkast en kunnen dus niet zomaar worden ingekeken, omdat we rekening houden met de regels voor privacy. U heeft het recht om het dossier van uw eigen kind in te zien